T322

Xiao Hua Miao Ladies Jacket 1970-1980 China, Guizhou Province